Приголосні звуки

Приголоснi звуки утворюються за участю голосу i шуму. Усього в українськiй мовi є 32 приголосних.

Приголоснi, у твореннi яких переважає голос, називають сонорними.
До сонорних належать: i м’якi , , .

Як запам’ятати
«Ми не Валерiй» або «Ми винили рiй».

Приголоснi, у твореннi яких переважає шум, називають шумними. Шумнi приголоснi подiляються на дзвiнкi та глухi. Дзвiнкi творяться за допомогою голосу та шуму, а глухi – лише шуму. Дзвiнкi та глухi приголоснi утворюють пари.
Виняток: глухий .

Дзвiнкi [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Глухi [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Як запам’ятати
«Хоч фокус – це шепiт».
ЗНО
У завданнях, де необхiдно знайти дзвiнкi чи глухi приголоснi, сонорнi вважаються дзвiнкими. В деяких iнших завданнях з фонетики власне дзвiнкi i сонорнi слiд розрiзняти.
Наприклад, сонорнi не можуть оглушуватися, а дзвiнкi можуть.

Приголоснi звуки у певнiй позицiї в словi можуть бути твердими та м’якими або твердими та пом’якшеними.

Усi м’якi приголоснi мають твердi вiдповiдники. Виняток: [], який завжди м’який.
В фонетичнiй транскрипцiї м’якiсть приголосних позначається скiсною рискою, розташованою вгорi пiсля букви: [].

М’якi [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Твердi [] [] [] [] [] [] [] [] []

Приголоснi стають м’якими i позначаються у транскрипцiї знаком ′, якщо пiсля них стоять . Наприклад : тiтка [].

Як запам’ятати
«Де ти з’їси цi лини, Дзар». М’який звук [] тут «ховається» у лiтерi .

Iншi приголоснi в деяких позицiях можуть бути пом’якшеними. В фонетичнiй транскрипцiї пом’якшенiсть приголосних позначається пiсля звука комою вгорi: [].

Пом’якшеними можуть стати:

  • губнi: [], [], [], [], [];
  • гортанний [];
  • задньоязиковi [], [], [];
  • шиплячi [], [], [],[]

Якщо вони стоять перед . Перед м’яким знаком вони не стоять нiколи.
Наприклад: бiль [б′iль], мiсто [м′iсто].

Усі приголосні звуки тільки глухі в рядку:

ситечко, тактика, пайок, часопис тиша, капуста, пайок, сахатися шахи, фокус, ціпочок, цятка тьохкати, папуга, цятка, цукати «Хоч фокус – це шепіт»

Твердими та м’якими можуть бути приголосні у рядку:

д, с, з, л, м, н, ц, р р, н, л, з, с, п, д, т д, с, ц, з, л, н, р, т д, ц, з, л, н, с, р, в «Де ти з’їси ці лини, Дзар»