Способи творення дiєслiв

 1. Префiксальним способом дiєслова утворюються тiльки вiд дiєслiв:
  йти – зайти, прийти, пiдiйти, вiдiйти.
 2. Суфiксальним способом дiєслова утворюються вiд:
  • Вiд iнших дiєслiв: стукати – стукнути.
  • Iменникiв: зима – зимувати.
  • Прикметникiв: бiлий – бiлiти.
  • Числiвникiв: троє – троїтися.
  • Займенникiв: ви – викати.
  • Вигукiв: ох – охати.
 3. Префiксально-суфiксальним способом дiєслова утворюються вiд:
  • Вiд iнших дiєслiв: ходити – походжати.
  • Iменникiв: земля – заземлити.
  • Прикметникiв: менший – применшувати.
  • Числiвникiв: двоє – подвоїти.
  • Займенникiв: свiй – засвоїти.
 4. Основоскладанням:
  • Iменна частина + дiєслiвна основа: верх + водити – верховодити.
  • Cкладнi iменники + -ува- (-юва-), -а- (-я-): вiльнодумство + -ува- – вiльнодумствувати.