Групи прийменникiв за походженням

За походженням прийменники розрiзняють непохiднi (первиннi) i похiднi (вториннi).

Первиннi з’явилися у мовi давно, вони не походять вiд iнших слiв. А вториннi утворилися вiд рiзних частин мови: iменникiв, прислiвникiв, дiєслiв.

Непохiднi (первиннi) Похiднi (вториннi)
Не походять вiд iнших частин мови Утворенi поєднанням двох чи бiльше непохiдних прийменникiв Утвореннi поєднанням iменникiв i прислiвникiв з непохiдними прийменниками Утворенi переходом iнших частин мови в прийменники
по, до, у, на з-над, помiж, попiд вiдповiдно до, назустрiч, згiдно з шляхом, кiнець, близько