Правопис часток

Разом пишуться:

 • Частки аби, анi, як, що, чим, чи, де з iншими частинами мови:
  щодня, чимдуж, анiтрохи.
 • Частки то, ж, же, б, би в складi iнших часток або сполучникiв:
  немовби, начебто.
 • Частки -ся, -сь у зворотних дiєсловах, а також в складi прислiвникiв i займенникiв:
  знатися, хтось, колись.

Через дефiс пишуться:

 • Частки хтозна-, казна-, бозна-, будь-, -небудь, якi стали суфiксами або префiксами в займенниках i прислiвниках:
  казна-де, хтозна-що.
 • Частки -бо, -но, -то, -таки, -от, що стоять пiсля слова, якого стосуються:
  тому-то, пiшов-таки.

Окремо пишуться:

 • Формотворчi частки: гуляв би, хай пише.
 • Частки, якi надають словам емоцiйних чи смислових вiдтiнкiв: хоч, ще, саме, аж, ж.
 • Частки у сполуках слiв (переважно в сполучних словах): навряд чи, що за, дарма що, поки що, що ж до.

Частка пишеться разом з обома словами рядка:

аби/який, чекай/но навряд/чи, мов/би або/що, що/ж/до а/як/же, ніби/то Аякже, нібито.
Чекай-но, навряд чи, що ж до.

Обидві частки пишуться через дефіс в рядку:

нехай/готує, тому/то що/сили, знайшов/таки бозна/чому, хто/небудь таки/знайшов, бозна/чому Бозна-чому, хто-небудь.
Нехай готує, щосили, таки знайшов.