Правопис префіксів

Префiкс «с-» Префiкс «з-» Префiкс «зi-»
Вживається перед лiтерами к, п, т, ф, х:
спочити, створити, сфокусувати.
Як запам’ятати:
За допомогою слiв «Кафе птах».
Вживається перед iншими приголосними:
зрозумiти, зшити, змалювати.
Вживається перед сполученням приголосних, а також сполученням губного та [й]:
зiв’янути, зiставити.

Префiкси вiд-, над-, пiд-, роз-, без-, через-, мiж- тощо не змiнюються. Тобто кiнцевий приголосний цих префiксiв перед глухими приголосними кореня залишається дзвiнким.
Наприклад: надписати, обпалити, розставити.

Префiкс «пре-» Префiкс «при-» Префiкс «прі-»
Уживається переважно в якiсних прикметниках i прислiвниках для вираження найвищого ступеня ознаки (можна замiнити на «дуже»):
пречудовий, прегарний.
Означає наближення, приєднання:
прийти, принести.
Уживається у словах прiзвище, прiзвисько, прiрва.
Уживається у старослов’янiзмах:
престол, преподобний, преосвященство.
Означає неповноту, частковiсть дiї або її результат:
прилягти, применшити.
Уживається у словах презирство, презирливий. Уживається в iменниках i прикметниках, утворених вiд поєднання iменникiв з прийменниками:
привокзальний, пригiрок.

Літеру з треба писати на місці крапок у всіх словах рядка:

..радіти, ро..чистити, бе..крилий ..писати, ..робити, ро..копати ро..житися, ..чорнілий, ..повістити ..морений, ..підлоба, ..шити

Зрадіти, розчистити, безкрилий.

Списати, сповістити, спідлоба – префікс с- уживаємо перед к, п, т, ф, х.

Літеру и треба писати на місці крапок у всіх словах рядка:

пр..мерзнути, пр..йти, пр..гарний пр..кидатися, пр..йшов, пр..вітний пр..гнічений, пр..славний,при..писати пр..мудрий, пр..бічник, пр..бутки

Прикидатися, прийшов, привітний.

Прегарний, преславний, премудрий – найвищий ступінь ознаки.