Активна та пасивна лексика

Словниковий склад мови перебуває в русi. Мова постiйно поповнюється новими словами, а застарiлi зникають. Цi процеси вiдбувають повiльно. Тому в словниковому складi мови iснують два шари лексики: активна i пасивна.
Визначення
Активна лексика — це слова, якi регулярно використовуються у повсякденному спiлкуваннi.

Це загальнонароднi слова, якi не мають ознак застарiлостi (солодкий, свiтло, бiлий, п’ять, писати, завтра), а також широковiдомi термiни (iнтеграл, пiдмет, нацiя, принтер).

Визначення
Пасивна лексика — це слова, якi вже або ще рiдко вживаються.
Сюди належать застарiлi слова i неологiзми. Застарiлi слова подiляються на iсторизми та архаїзми.

Визначення
Неологiзми — це слова, якi позначають новi поняття i предмети.
Наприклад: маркетинг, менеджер. Неологiзми бувають загальномовними та авторськими. Загальномовнi виникають у мовi для позначення нових понять, а авторськi творять письменники для передачi емоцiй, вражень, почуттiв тощо.
Визначення
Авторськi неологiзми часто зустрiчаються у поезiї Павла Тичини. Наприклад, яблуневоцвiтно, злотоцiнно, нiжнотонний тощо. Також вони є у творчостi Лiни Костенко.
Визначення
Iсторизми — це слова, що вийшли з ужитку через зникнення реалiй, якi вони називали.
Синонiмiчнi замiнники iсторизмiв у сучаснiй мовi вiдсутнi. Наприклад: жупан, десятина.
Визначення
Архаїзми — це слова, витiсненi iншими синонiмами з ужитку.
Наприклад: рамена (плечi), ланiти (щоки), зрiти (бачити).