Запитання до теми

1. Які ознаки слова ви знаєте?


1. Cкладається зi звукiв, якi впорядкованi
2. Має наголошений склад
3. Може подiлятися на морфеми
4. Має лексичне значення
5. У словосполученнi i реченнi пов’язане граматично i за змiстом з iншими словами
6. Виконує синтаксичнi функцiї
7. Має граматичнi форми тощо

2. Чим відрізняються багатозначні слова від омонімів? Як їх розрізняти?


Багатозначнi слова мають декiлька пов’язаних мiж собою значень. А омонiми – рiзнi слова, значення яких не пов’язанi. Щоб вiдрiзнити омонiм вiд багатозначного слова, можна дiбрати до нього синонiми. Якщо значення синонiмiв близьке, то слово багатозначне, якщо ж нi – то це омонiм.

3. Що таке синоніми?


Синонiми — це слова, якi близькi або однаковi за значенням, але рiзнi за звучанням (ходити, шкандибати, дибрати).

4. Що таке антоніми?


Антонiми — це слова, якi мають протилежне лексичне значення, однак поєднанi спiльним фактором (веселий – сумний).

5. Що таке діалектизми?


Діалектизми – це слова, що вживають мешканцi певної мiсцевостi. Вони мають вiдповiдники в лiтературнiй мовi.

6. Які групи пасивної лексики ви знаєте?


До пасивної лексики належать застарiлi слова i неологiзми. Застарiлi слова подiляються на історизми та архаїзми.

7. Чим історизми відрізняються від архаїзмів?


Історизми — це слова, що вийшли з ужитку через зникнення реалiй, якi вони називали. Синонiмiчнi замiнники iсторизмiв у сучаснiй мовi вiдсутнi.
Наприклад: жупан, десятина.
Архаїзми – це слова, витiсненi iншими синонiмами з ужитку.
Наприклад: рамена (плечі), ланіти (щоки).