Закiнчення родового вiдмiнка однини iменникiв чоловiчого роду II вiдмiни

Закiнчення -а (-я) мають:

 1. Назви iстот: батька, учня.
 2. Назви тварин i дерев: дуба, ведмедя.
 3. Назви чiтко окреслених предметiв i їх частин: олiвця, стiльця.
  Виняток: коридору, вокзалу, даху, залу.
 4. Науковi термiни (переважно мовознавства i точних наук): атома, iменника.
  Виняток: способу, складу, виду, роду.
 5. Назви мiст, населених пунктiв: Малина, Львова.
  Якщо друга частина назви спiвзвучна iз назвою загальною, то : Кривого Рогу.
 6. Географiчнi назви з наголосом у родовому вiдмiнку на закiнченнi
  або з суфiксами: -ов-, -ев- (-єв-), -ин- (-їн-). Приклади: Днiпра, Харкова.
 7. Назви днiв тижня, мiсяцiв, мiр: вiвторка, березня, метра.

Закiнчення -у (-ю) мають:

 1. Назви збiрних понять: лiсу, колективу.
 2. Назви абстрактних понять: суму, галасу.
 3. Назви явищ природи, рослин: морозу, барвiнку.
 4. Назви матерiалiв i речовин: борщу, цукру.
 5. Назви органiзацiй, установ: iнституту, лiцею.
 6. Назви споруд, будiвель, примiщень: заводу, вокзалу.
 7. Назви явищ природи: вогню, граду.
 8. Деякi географiчнi назви: Китаю, Донбасу, Нiлу.
 9. Назви танцiв, iгор: вальсу, хокею.
  Виняток: гопака, козачка.
 10. Науковi термiни (переважно хiмiчнi, фiзичнi, лiтературознавчi): iмпульсу, жанру.
 11. Назви просторових понять: лугу, майдану.

Закінчення () у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку:

хлопець, усміх підмет, дощ грам, кисень трактор, січень Трактора – чітко окреслений предмет, січня – назва місяця.
(): Хлопець – назва істоти. Підмет – термін. Грам – одиниця виміру.
Закінчення () у формі родового відмінка однини мають іменники: дощ (явище природи), усміх (абстрактне поняття), кисень (речовина).