Запитання до теми

Що таке іменник?


Іменник – самостiйна частина мови, що має значення предметностi (називає особу, предмет, явище) та вiдповiдає на запитання хто? що?

Які групи іменників за значенням існують?


Загальні назви (одиничні, збірні, речовинні) та власні;
назви істот і назви неістот;
конкретні та абстрактні.

Як визначається рід незмінюваних складноскорочених слів?


Рід незмінюваних складноскорочених слів визначається за головним словом. Наприклад, НБУ – Національний банк України. Головне слово – банк. Отже, НБУ – іменник чоловічого роду.

Як визначається рід невідмінюваних географічних назв?


Рід невідмінюваних географічних назв визначається за родовим поняттям. Наприклад, Крит – острів. Отже, це іменник чоловічого роду.

Які іменники не відмінюються?


1. Іншомовнi слова, що закiнчуються на голосний звук;
2. Жiночi прiзвища на та приголосний;
3. Iншомовнi прiзвища на -их, -ово, -аго, , , -i;
4. Бiльшiсть буквенних абревiатур;
5. Деякi складноскороченi слова.

Які іменники не належать до відмін?


1. Множиннi iменники;
2. Незмiнюванi iменники iншомовного походження;
3. Iменники, якi походять вiд прикметникiв;
4. Жiночi прiзвища на та приголосний.

На які групи поділяються іменники I і II відмін?


Іменники I і II відмін поділяються на тверду, м’яку та мішану групи.