Способи творення прикметникiв

 1. Префiксальним способом прикметники утворюються вiд:
  • Прикметникiв: важливий – надважливий.
  • Iменникiв (з прийменником без): без голоса – безголосий.
 2. Суфiксальним способом прикметники утворюються вiд:
  • Прикметникiв: бiлий – бiленький.
  • Iменникiв: лiто – лiтнiй.
  • Дiєслiв: гнути – гнучкий.
  • Прислiвникiв: вчора – вчорашнiй.
 3. Префiксально-суфiксальним способом прикметники утворюються вiд iменникiв:
  при березi – прибережний.
 4. Основоскладанням прикметники утворюються вiд:
  • Двох iменникiв: кислий i солодкий – кисло-солодкий.
  • Iменника та прикметника: довгi ноги – довгоногий.
  • Iменника та числiвника: сорок рокiв – сорокарiчний.