Запитання до теми

Що таке прикметник?


Прикметник – це самостiйна частина мови, яка виражає ознаку предмета та вiдповiдає на запитання який? (яка? яке? якi?), чий? (чия? чиє? чиї?).

Які розряди прикметників за значенням існують?


Існують якісні, відносні та присвійні прикметники.
Якісні вказують на пряму ознаку, що може виражатися більшою чи меншою мірою.
Відносні виражають ознаку предмета через її зв’язки з iншими предметами, ознаками чи дiями. Також до відносних належать прикметники з суфiксом -ськ-.
Присвійні виражають приналежність предмета і відповідають на запитання чий?.

За якої умови присвійні прикметники переходять у відносні?


Присвійні прикметники переходять у відносні, якщо виражають не належнiсть предмета iстотам, а позначають загальну родову вiднесенiсть.
Наприклад: зміїний характер, орлине гніздо.

Які ступені порівняння прикметників існують і які прикметники їх утворюють?


Якісні прикметники утворюють ступені порівняння: вищий і найвищий.

Які прикметники не утворюють форм ступенів порівняння?


1. Прикметники з префiксами за-, пре-, над-, архi-, пра-, ультра-;
2. Прикметники з суфiксами -уват-, -юват-, -еньк-, -есеньк-, -iсiньк-, -юсiньк-,
-енн-, -езн-, -ав-, -яв-;
3. Прикметники, якi виражають абсолютну ознаку;
4. Назви мастей тварин;
5. Прикметники, якi перейшли у якiснi з присвiйних або вiдносних;
6. Складнi прикметники.

Які складні прикметники пишуться разом?


1. Прикметники, утворенi вiд мiж собою залежних слiв. Тобто мiж ними вставити сполучник i не можна;
2. Прикметники, першою частною яких є слова багато, мало, старо, ново, давньо, верхньо, нижньо;
3. Прикметники, у яких першою частиною є записане словом число;
4. Прикметники з префiксами iнтер-, контр-.