Розряди числiвникiв за значенням i граматичними ознаками

Кiлькiснi (означають кiлькiсть предметiв – скiльки?) Порядковi
(означають порядок предметiв при лiчбi – котрий?)
Власне кiлькiснi
(числовi назви)
Збiрнi
(певна кiлькiсть предметiв як сукупнiсть)
Дробовi
(певна кiлькiсть частин вiд цiлого)
Неозначено-кiлькiснi
(не визначена точно кiлькiсть)
сто вiсiм, мiльярд, три шестеро, троє, обидва пiвтора, двi цiлi i двi третi, п’ять шостих мало, кiльканадцять, декiлька другий, тридцять шостий, сотий

Кiлькiснi числiвники за вiдмiнками змiнюються, але не мають граматичних ознак числа i роду, крiм числiвника один (одна, одне, однi).

Порядковi числiвники змiнюються за родами, числами i вiдмiнками, як прикметники.

ЗНО

У дробових числiвниках при чисельниках два, три, чотири знаменник стоїть у називному вiдмiнку множини (двi третi, чотири сьомi), а пiсля п’ять – у родовому вiдмiнку множини (п’ять шостих, сiм десятих).


Числівниками є всі слова рядка:

три, третина, шостий двійка, чотири, дванадцятий по-перше, сім, сорок п’ятий троє, двадцять, перший Числівник – самостійна частина мови, що виражає кількість, число чи порядок предметів під час підрахунку та відповідає на запитання скільки? котрий?
Троє, двадцять, перший – числівники.
Третина, двійка – іменники (що?).
По-перше – прислівник (як?).