Розряди займенникiв за значенням

Розряд Значення Приклад
Особовi вказують на осiб, iстот, явища, предмети I особа II особа III особа
я, ми ти, ви вiн, вона, воно, вони
Зворотнi вказує на того, хто виконує дiю себе
Присвiйнi вказують на належнiсть предмета особi I особа II особа III особа
мiй, наш твiй, ваш його, її, їх, їхнiй свiй
Питальнi слугують для оформлення запитань про особу, предмет, кiлькiсть, ознаку хто? що? чий? котрий? скiльки? який?
Вiдноснi виконують у складних реченнях функцiю сполучних слiв хто, що, чий, котрий, скiльки, який
Вказiвнi вказують на предмет, кiлькiсть, ознаку цей, той, такий, стiльки
Означальнi вказують на узагальнену ознаку предмета, явища весь, всякий, сам, самий, кожний, жодний, iнший
Неозначенi вказують на невизначенiсть особи, кiлькостi чи ознаки дехто, дещо, деякий, хтось, щось, якийсь, невiдь-що, невiдь-який, хто-небудь, що-небудь, будь-хто, будь-що, будь-який, хтозна-що, казна-що, казна-хто, абихто, абищо, абиякий, невiдь-хто
Заперечнi вказують на вiдсутнiсть особи, предмета, ознак, кiлькостi нiхто, нiщо, нiчий, нiякий, нiскiльки, нiкотрий

Усі займенники є особовими в рядку:

я, його, вами нам, вони, твій вами, у них, тебе він, його, свій Ви – вами, вони – у них, ти – тебе (особові).
Його, твій, свій – присвійні.

Усі займенники заперечні у рядку:

ніщо, нічий, ніскільки весь, сам, жодний котрийсь, скільки-небудь, дехто такий, стільки, той Ніщо, нічий, ніскільки – заперечні.
Весь, сам, жодний – означальні.
Котрийсь, скільки-небудь, дехто – неозначені.
Такий, стільки, той – вказівні.

Присвійний займенник є в кожному рядку, ОКРІМ:

брати її речі наша співпраця триває ваше ставлення до роботи запросити його у ресторан Запросити його у ресторан – особовий займенник він у формі знахідного відмінка (кого?).