Ступенi порiвняння прислiвникiв

Ступенi порiвняння утворюють тiльки якiсно-означальнi прислiвники на , , якi походять вiд якiсних прикметникiв. Форми утворюються, як i в прикметникiв. Вiдбуваються тi самi змiни.

Вищий ступiнь Проста форма основа або корiнь прислiвника + суфiкси -ш-, -iш- холодно - холоднiше,
глибоко - глибше
Складена форма слова бiльш, менш + прислiвник у початковiй формi бiльш холодно,
менш глибоко
Найвищий ступiнь Проста форма префiкс (що-, як-) най- + прислiвник простої форми вищого ступеня найхолоднiше,
найглибше
Складена форма слова найбiльш, найменш + прислiвник у початковiй формi найбiльш холодно,
найменш глибоко
ЗНО
Помилкою є утворення ступенiв порiвняння прислiвникiв за допомогою додавання слiв бiльш, менш, найбiльш, найменш до простої форми вищого ступеня.
Наприклад: бiльш холоднiше - бiльш холодно, найменш глибше - найменш глибоко.

Основа прислiвника може зазнавати змiн за творення простої форми вищого ступеня порiвняння з суфiксом -ш-:

  • Суфiкси -к-, -ок-, -ен- випадають: широко – ширше
  • г, ж, з + ш = жч: вузько–вужче
  • с + ш = щ(шч): високо–вище.
    Винятки: легко – легше, довго – довше.


Від усіх прислівників не можна утворити ступені порівняння в рядку:

погано, гарно, мало, далеко вільно, низько, сумно, яскраво дорого, рішуче, голосно, вузько дбайливо, повільно, швидко, рано утричі, зопалу, напоказ, мимохідь Ступені порівняння утворюють тільки якісно-означальні прислівники на , , які походять від якісних прикметників.

Помилку в утворенні форми ступенів порівняння прислівників допущено в рядку:

зручно – зручніше – найзручніше радісно – радісніше – найрадісніше погано – поганіше – найпоганіше сильно – сильніше – найсильніше Погано – гірше – найгірше.