Правопис прислiвникiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Правопис прислiвникiв

Разом пишемо: 1. Прислiвники, якi утворенi сполученням прийменникiв з прикметниками, iменниками, займенниками, числiвниками та прислiвниками: заодно, донинi, утричi. 2. Прислiвники, якi утворенi сполученням кiлькох прийменникiв з iншими частинами мови: знадвору, спiдлоба. 3. Прислiвники, утворенi з кiлькох основ з прийменником або без нього: мимоволi, горiлиць. 4. Прислiвники з частками анi-, аби-, де-, як-, що-, чи-, нi-: анiтрохи, абиде, якомога.

Через дефiс пишемо: 1. Прислiвники з частками бозна-, казна-, хтозна-, -от, -таки, -небудь, -но: казна-де, як-небудь. 2. Прислiвники з суфiксами -е, -и, -ому, -ему (-єму) i префiксом по-: по-друге, по-київськи, по-нашому.

Винятки: по-латинi та на-гора. 3. Прислiвники, якi утворенi повторенням синонiмiчних, антонiмiчних або однакових пар: часто-густо, з дiда-прадiда, тишком-нишком.

ЗНО З двома дефiсами пишемо прислiвники як-не-як, будь-що-будь, всього-на-всього, вiч-на-вiч, коли-не-коли, де-не-де, хоч-не-хоч, плiч-о-плiч. Окремо пишемо: 1. Прислiвники, якi утворенi сполученням прийменника з iменником, якщо їхнi частини зберiгають певну самостiйнiсть значення. Зазвичай мiж ними можна вставити означення або займенник: на (превелике) щастя, на (превеликий) жаль, в (одну) ногу. 2. Прислiвники, утворенi сполученням прийменника i повного прикметника чоловiчого роду: в основному, в цiлому. 3. Прислiвники, утворенi сполученням прийменника по i збiрного числiвника: по п’ятеро. 4. Прислiвниковi сполучення, утворенi повторюванням одного змiнюваного слова в рiзних вiдмiнках: кiнець кiнцем (називний + орудний), одним одно (називний + знахiдний). 5. Прислiвники, утворенi сполученням двох iменникiв та одного-двох прийменникiв: день у день, час вiд часу. ЗНО Пам’ятайте, частку що пишемо пiсля прислiвника окремо: поки що.

Окремо треба писати обидва прислівники в рядку:раз/у/раз, віч/на/вічдо/смаку, по/десятеропо/нашому, в/основномуспід/лоба, в/ногу До смаку – окремо пишуться прислівники, які утворені сполученням прийменника з іменником, якщо їхні частини зберігають певну самостійність значення. По десятеро – окремо пишуться прислівники, утворені сполученням прийменника по зі збірним числівником. Віч-на-віч, по-нашому – через дефіс. Спідлоба – разом.

Разом треба писати всі прислівники в рядку:од/віку, по/ночі, на/жаль, на/сподіз/переляку, з/гарячу, що/духу, до/домуна/відріз, на/двоє, с/підлоба, на/сторожіна/виворіт, без/вісти, у/сто/крат, аби/коли Навідріз, надвоє, спідлоба, насторожі. На жаль, з переляку, у стократ - ці прислівники пишуться окремо.

Last updated