Зміст

 1. Вступне слово
 2. Фонетика. Графіка. Орфоепія
  1. Звуки
   1. Голосні звуки
   2. Приголосні звуки
  2. Фонетична транскрипція
  3. Алфавіт
  4. Співвідношення звуків і літер
  5. Уподібнення приголосних звуків
  6. Чергування звуків
   1. Чергування голосних звуків
   2. Чергування приголосних звуків
  7. Основні випадки чергування У-В, І-Й
  8. Склад. Складоподіл
  9. Наголос
  10. Запитання до теми
 3. Лексикологія
  1. Слово як мовна одиниця
  2. Групи слів за значенням
   1. Омонiми
   2. Синонiми
   3. Антонiми
  3. Групи слів за походженням
  4. Групи слів за вживанням
   1. Загальновживана та лексика обмеженого вживання
   2. Активна та пасивна лексика
  5. Групи слів за емоційним забарвленням
  6. Запитання до теми
 4. Фразеологія
  1. Фразеологізм як мовна одиниця
  2. Джерела походження фразеологізмів
  3. Види фразеологізмів
  4. Прислів’я, приказки та афоризми
  5. Словник найуживаніших фразеологізмів
  6. Запитання до теми
 5. Будова слова
  1. Будова слова
   1. Закiнчення
   2. Основа слова
   3. Корiнь
   4. Префiкс
   5. Суфiкс
   6. Постфiкс і інтерфікс
  2. Словотвiр
  3. Морфологiчнi способи словотворення
   1. Суфiксальний спосiб
   2. Префiксальний спосiб
   3. Префiксально-суфiксальний спосiб
   4. Безсуфiксний спосiб
   5. Основоскладання
   6. Словоскладання
   7. Абревiацiя
  4. Неморфологiчнi способи словотворення
 6. Iменник
  1. Групи iменникiв за значенням
  2. Рiд iменникiв
   1. Рiд незмiнюваних iменникiв iншомовного походження
   2. Рiд складноскорочених слiв
  3. Число iменникiв
  4. Вiдмiнки iменникiв
  5. Вiдмiни iменникiв
  6. Подiл iменникiв на групи
  7. Вiдмiнювання iменникiв I вiдмiни
   1. Правопис окремих вiдмiнкових закiнчень iменникiв I вiдмiни в однинi
   2. Правопис окремих вiдмiнкових закiнчень iменникiв I вiдмiни в множинi
  8. Вiдмiнювання iменникiв II вiдмiни
   1. Закiнчення родового вiдмiнка однини iменникiв чоловiчого роду II вiдмiни
   2. Правопис окремих вiдмiнкових закiнчень iменникiв II вiдмiни в однинi
   3. Правопис окремих вiдмiнкових закiнчень iменникiв II вiдмiни в множинi
  9. Вiдмiнювання iменникiв III вiдмiни
  10. Вiдмiнювання iменникiв IV вiдмiни
  11. Написання та вiдмiнювання iмен по батьковi
  12. Способи творення iменникiв
  13. Написання складних iменникiв
  14. Правопис НЕ з iменниками
  15. Запитання до теми
 7. Прикметник
  1. Розряди прикметникiв за значенням
  2. Ступенi порiвняння прикметникiв
  3. Вiдмiнювання прикметникiв
   1. Вiдмiнювання прикметникiв твердої групи
   2. Вiдмiнювання прикметникiв м’якої групи
   3. Вiдмiнювання прикметникiв на -лиций
  4. Способи творення прикметникiв
  5. Правопис прикметникiв
   1. Правопис суфiксiв -ов, -ев-, (-єв-) у прикметниках
   2. Правопис суфiксiв -ичн, -iчн-, -їчн- у прикметниках
   3. Правопис суфiксiв -ин-, -iн-, -iв- у присвiйних прикметниках
   4. Написання складних прикметникiв
   5. Правопис НЕ з прикметниками
  6. Запитання до теми
 8. Числiвник
  1. Розряди числiвникiв за значенням i граматичними ознаками
  2. Розряди числiвникiв за будовою
  3. Вiдмiнювання числiвникiв
  4. Узгодження числiвникiв з iменниками
  5. Правопис числiвникiв
 9. Займенник
  1. Розряди займенникiв за значенням
  2. Вiдмiнювання займенникiв
  3. Правопис займенникiв
 10. Прислiвник
  1. Розряди прислiвникiв за значенням
  2. Способи творення прислiвникiв
  3. Правопис прислiвникiв
   1. Правопис НЕ з прислiвниками
   2. Лiтери и, i в прислiвниках
 11. Дiєслово. Дiєприкметник. Дiєприслiвник
  1. Дiєслово
   1. Перехiднi та неперехiднi дiєслова
   2. Вид дiєслова
   3. Час дiєслова
   4. Способи дiєслiв
   5. Дiєвiдмiни дiєслiв
   6. Способи творення дiєслiв
  2. Дiєприкметник
   1. Активнi та пасивнi дiєприкметники
   2. Дiєприкметниковий зворот
  3. Дiєприслiвник
   1. Творення дiєприслiвникiв
   2. Дiєприслiвниковий зворот
  4. Правопис
   1. Правопис НЕ з дiєcловами та дiєприслiвниками
   2. Правопис НЕ з дiєприкметниками
 12. Службовi частини мови та вигук
  1. Прийменник
   1. Групи прийменникiв за будовою
   2. Групи прийменникiв за походженням
   3. Зв’язок прийменника з непрямими вiдмiнками
  2. Сполучник
   1. Групи сполучникiв за будовою
   2. Групи сполучникiв за вживанням
   3. Групи сполучникiв за значенням
  3. Частка
   1. Групи часток за значенням i вживанням
   2. Правопис часток
  4. Вигук
   1. Групи вигукiв за походженням
   2. Групи вигукiв за значенням
   3. Звуконаслiдувальнi слова
 13. Оpфографiя
  1. Правопис лiтер, що позначають ненаголошенi голоснi [е], [и], [о]
  2. Спрощення в групах приголосних
  3. Змiни приголосних за творення слiв
  4. Подвоєння та подовження приголосних
  5. М’який знак
  6. Сполучення йо, ьо
  7. Апостроф
  8. Правопис префiксiв