Дiєвiдмiни дiєслiв

Онлайн-курс «Українська мова. Від фонетики до морфології»

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Дiєвiдмiни дiєслiв

Визначення дiєвiдмiни дiєслiв дозволяє встановити їхнi правильнi особовi закiнчення. Iснує два способи такого визначення:

За закiнченням 3 особи множини. Дiєвiдмiна Закiнчення 3 ос. мн. Приклади I дiєвiдмiна -уть, -ють живуть, пишуть II дiєвiдмiна -ать, -ять мовчать, клеять

За основою iнфiнiтива (тобто частиною дiєслова без -ти) Дiєвiдмiна Умова Приклади II дiєвiдмiна якщо в iнфiнiтивi дiєслово має суфiкси -н-, -i-(-ї-) або суфiкс -а-, (пiсля ж, ч, ш, щ), якi зникають у 1 особi однини летiти – лечу (-i- випадає), кричати – кричу (-а- пiсля ч випадає) I дiєвiдмiна усi iншi дiєслова синiти – синiю (-i- зберiгається), писати – пишу (-а- не зберiгається пiсля ж, ч, ш, щ), полоти (вiдсутнi згадуванi суфiкси) До II дiєвiдмiни також належать:Усi дiєслова на -отiти: булькотiти, бурмотiти, муркотiти, цокотiти. Боятися, стояти (з основою на -я). Cпати (з основою на -а не пiсля шиплячого). Бiгти (з основою на приголосний). До I дiєвiдмiни також належать дiєслова: хотiти, жати, iржати, ревiти, слати.

Особовi закiнчення дiєслiв I i II дiєвiдмiн

писати (I дiєвiдмiна)

кричати (II дiєвiдмiна)

1 ос.

пишу

пишемо

кричу

кричимо

2 ос.

пишеш

пишете

кричиш

кричите

3 ос.

пише

пишуть

кричить

кричать

Дiєвiдмiнювання дiєслiв дати, їсти, бути та з -повiсти

Дiєслова дати, їсти, бути, ...повiсти (розповiсти, доповiсти тощо) утворюють окрему групу. Вони НЕ належать до дiєвiдмiн, як i похiднi вiд них.

Однина

Множина

1 ос.

дам

їм

вiдповiм

є

дамо

їмо

вiдповiмо

є

2 ос.

даси

їси

вiдповiси

є

дасте

їсте

вiдповiсте

є

3 ос.

дасть

їсть

вiдповiсть

є

дадуть

їдять

вiдповiдять (майже не вживається)

є

Але видовi пари цих дiєслiв вiдмiнюються за сучасним зразком. Наприклад: доїдати – доїдаю, доїдаєш, доїдає, доїдаємо, доїдаєте, доїдають тощо.

Чергування приголосних за дiєвiдмiнювання

Чергування

Вiдбувається у формах

Приклади

I

г – ж

особових теперiшнього i майбутнього часу

стерегти – стережу

к – ч

пекти – печу

х – ш

колихати – колишу

с – ш

чесати – чешу

з – ж

сказати – скажу

т – ч

клекотiти – клекочу

ск – ш

полоскати – полощу

ст – щ

свистати – свищу

губний – губний + л

сипати – сиплю

II

с – ш

1 особи однини теперiшнього i майбутнього часу (простої форми)

носити – ношу

з – ж

возити – вожу

д – дж

ходити – ходжу

т – ч

тремтiти - тремчу

ст – щ

вимостити - вимощу

зд – ждж

їздити – їжджу

губний – губний + л

любити – люблю

Дієслово першої дієвідміни наведено в рядку:сидітижитилюбитибути Жити – живуть, сидіти – сидять, любити – люблять. Закінчення -уть, -ють у третій особі множини – I дієвідміна. Бути - не належить до дієвідмін (є).

Дієслово другої дієвідміни наведено в рядку:червонітидатидихатистояти Стояти – стоять, червоніти – червоніють, дихати – дихають. Закінчення -ать, -ять у третій особі множини – II дієвідміна. Дати - не надлежить до дієвідмін (дадуть).

Last updated