М’який знак

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

М’який знак

В українськiй мовi буква Ь (м’який знак) позначає м’якiсть приголосних звукiв.

М’який знак пишеться

М’який знак НЕ пишеться

Пiсля д, т, з, с, ц, л, н на позначення м’яких приголосних [д′], [т′], [з′], [с′], [ц′], [л′], [н′], [̂$$\widehat{дз}$$′]: a) У кiнцi слова: суть, день; б) У серединi слова перед твердим приголосним (крiм шиплячих): вiльний, боротьба; в) У серединi складу перед о та р: льон, втрьох; г) Пiсля л перед наступним м’яким приголосним: льох; Як запам’ятати: М’який знак пишеться пiсля всiх приголосних речення «Де ти з’їси цi лини, Дзар».

Пiсля букв на позначення: а) Губних [б], [п], [в], [м], [ф]: кров, степ; Як запам’ятати: Губнi приголоснi можна запам’ятати за допомогою «Мавпа буф». б) Шиплячих [ж], [ч], [ш] (тобто букв ж, ч, ш, щ): кущ, нiж, пiч; в) [р] у кiнцi слова та складу: лiкар, Харкiв, базар;

У суфiксах: а) -ськ-, -зьк-, -цьк-: бахчисарайський, близько , донецький; б) -ньк-, -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -iсiньк-, -юсiньк-: сторононька, тонесенький, малюсiнький.

У буквосполученнях лч, лц (походять з лк), нч, нц (походять з нк), сч, сц (походять з ск): матiнцi, матiнчин – матiнка.

У буквосполученнях льч, льц (походять з льк), ньч, ньц (походять з ньк), сьч, сьц (походять з ськ): неньцi, неньчин – ненька.

Мiж подвоєними лiтерами на позначення подовженого приголосного: знання, зiлля.

У словах рiзьбяр, тьмяний i похiдних.

Пiсля н та перед шиплячими i суфiксами -ськ-, -ств-: тонший, панство, волинський. Виняток: женьшень.

У кiнцi першої частини складних слiв: вiсiмдесят, шiстсот.

М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка: мален..кий, с..омга, піс..ня годит..ся, праз..кий, лял..чин сторонон..ка, сяд..те, шіст..десят війс..ковий, вишен..ці, рибал..ці

Годиться, празький, ляльчин.

Пісня – між двома м’якими приголосними м’який знак не пишеться;

Шістдесят – у кінці першої частини складених прислівників м’який знак не пишеться;

Рибалці – у буквосполученні лц (від лк) м’який знак не пишеться (рибалка).

Last updated