Спрощення в групах приголосних

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Спрощення в групах приголосних

Iнодi при вiдмiнюваннi слова або його твореннi виникає важкий для вимови збiг приголосних звукiв. Тому в процесi мовлення один з таких приголосних випадає, тобто вiдбувається спрощення.

Спрощення вiдбувається:

  1. У групах приголосних -ждн-, -здн- випадає д: виїздити – виїзний, тиждень – тижня.

  2. У групах приголосних -стл-, -стн- випадає т: щастя – щасливий, честь – чесний.

  3. У групах приголосних -зкн-, -скн- випадає к при твореннi дiєслiв iз суфiксом -ну-. Наприклад: бризк - бризнути, трiск – трiснути.

  4. У групi приголосних -слн- випадає л: масло - масний, ремесло - ремiсник.

  5. У групах приголосних -рдц-, -рнц- випадають д, н: чернець – ченця, сердечний – серцевий.

Спрощення НЕ вiдбувається: 1. У словах зап’ястний, кiстлявий, пестливий, хвастливий, хворостняк, шiстнадцять i похiдних вiд них. 2. У прикметниках, утворених вiд iменникiв iншомовного походження з кiнцевим СТ (вiдповiдний звук не вимовляється). Наприклад: баласт – баластний, компост – компостний, контраст – контрастний, форпост – форпостний. 3. У групах приголосних –стц-, -стч-, -стськ-, -нстськ-, -нтств-. Наприклад: артист – артистцi, студент – студентський, агент – агентство. 4. У словах вискнути, випускний, пропускний, тоскно, скнара, скнiти.

Спрощення в групі приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка: захис..ник, форпос..ний, тиж..невик учас..ник, контрас..ний, хрус..нути бриз..нути, умис..ний, хворос..няк віс..ник, щас..ливий, напас..ник Форпостний, контрастний, хворостняк.

Last updated