Правопис лiтер, що позначають ненаголошенi голоснi [е], [и], [о]

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Правопис лiтер, що позначають ненаголошенi голоснi [е], [и], [о]

Звуки [е], [и] та [о] в українськiй мовi звучать невиразно у ненаголошенiй позицiї, як ми пам’ятаємо ще з фонетики. Тому часом складно визначити, яку лiтеру потрiбно писати.

Написання слiв з цими ненаголошеними звуками перевiряється наголосом. Для визначення голосного треба:

 1. Дiбрати спiльнокореневе слово або змiнити форму слова так, щоб сумнiвний звук став наголошеним. Наприклад: зазирнути – зиркати.

 2. Якщо за допомогою наголосу перевiрити написання слова не можна, то треба скористатися правилами:

  Пишеться е

  Пишеться и

  Пишеться о

  У буквосполуках

  -ере-, -еле- : дерево, шелест

  -ри-, -ли- : гримiти, глитати

  -оро-, -оло- : дорога, волосся

  У суфiксах

  -ець, -ень, -тель, -еро, -елезн- : умiлець, велетень, учитель, восьмеро, товстелезний; -ен-, -енн- : цуценя, оголошення; -еньк-, -есеньк-, -ечок-, -ечк- : тоненький, малесенький, мiшечок, горлечко;

  -ик, -иц(я), -ищ(е), -иськ : щоденник, палиця, становище, дiвчисько; -ин- : мамин, киянин; -ичок-, -ичк- (вiд -ик, -иц(я)) : паличка, бо палиця -ив(о) в iм.: вариво. Винятки: зарево, марево;

  Iншi випадки

  якщо е при змiнi випадає або чергується з i: осенi — осiнь, вересень — вересня

  у деяких дiєслiвних коренях, де вона чергується з е, якщо далi стоїть наголошений суфiкс -а-(-я-): заберу – забирати

  у словах: богатир, борсук, гончар, корявий, лопата, монастир, отаман, погано, товар.

  Звернiть увагу, що лiтеру у завжди пишемо в словах: будяк, ворушити, мармур, парубок, пурхати, яблуко, яблуня

 3. Якщо написання лiтер перевiрити не можна жодним способом, то треба заглянути в орфографiчний словник. Наприклад: директор, левада, кишеня.

Літеру е треба писати в усіх словах рядка:пер..йти, гр...чаний, кр..латий, довж..лезнийвел..тень, б..региня, цуц..ня, д..ректорч..рствий, в..рещати, пер..мога, бер..зеньмер..хтіти, тр..вожний, р..монтний, заб..ру Крилатий, директор і тривожний.

Літеру о треба писати в усіх словах рядка: д..рога, г..лова, ябл..ко л..пата, к..лосся, ..таман з..зуля, ч..рнило, марм..ровий г..рячий, б..гато, доп..мога Яблуко, мармуровий, гарячий.

Last updated