Групи слів за вживанням

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Загальновживана та лексика обмеженого вживання

За сферами вживання лексика української мови подiляється на загальновживану i спецiальну. Останню також називають лексикою обмеженого вживання.

До складу загальновживаної лексики належать слова, якi вживають усi носiї мови. Вони складають її активний словник. Це слова, якi позначають:

 • предмети побуту (дверi, чоботи, сорочка, стiлець, вiдро)

 • процеси трудової дiяльностi (писати, рiзати, готувати, читати)

 • явища природи (дощ, снiг, вiтер)

 • назви тварин, людей (син, батько, яструб, окунь, калина, береза)

 • назви кольорiв, почуттiв, смакiв (червоний, гiркий, радiсть, сум)

 • назви ваги, розмiру (малий, легкий)

 • вiйськовi поняття (куля, зброя)

 • поняття культури (пiсня, мелодiя)

 • суспiльно-полiтичнi поняття (держава, народ)

 • числа (три, двадцять)

Лексика обмеженого вживання складається зi слiв, вживання яких обмежене або територiєю, або певною групою суспiльства. До складу спецiальної лексики належать дiалектизми, професiйнi слова, термiни, а також жаргонiзми та арготизми.

Визначення Дiалектна лексика — це слова, що вживають мешканцi певної мiсцевостi. Вони мають вiдповiдники в лiтературнiй мовi.

Українська мова має три нарiччя: захiдне (пiвденно-захiдне), пiвнiчне i пiвденно-схiдне.

Захiдне: вуйко (дядько), ватра (вогонь), леґiнь (юнак).

Пiвнiчне: лiсавиця (драбина), веселики (журавлi), ясниця (райдуга).

Пiвденно-схiдне: банити (мити), квасець (щавель), пшiнка (кукурудза).

ЗНО Полтавський дiалект лiг в основу української лiтературної мови, завдяки творчостi Iвана Котляревського. Також дiалектизми використовували Михайло Коцюбинський в повiстi «Тiнi забутих предкiв» i Василь Стефаник у новелi «Камiнний хрест».

Визначення Професiйна лексика — це слова, якi вживаються в колi фахiвцiв з певних спецiальностей для позначення знарядь працi, iнструментiв, процесiв, дiй, матерiалiв тощо.

Наприклад:

 • позов, апеляцiя, суддя (юристи)

 • монтаж, шпальта, пiдвал (журналiсти)

Визначення Термiни — це слова, що називають поняття в рiзних галузях: науцi, технiцi, мистецтвi тощо.

Вони є однозначними в однiй галузi. Але можуть мати рiзнi значення в рiзних. Наприклад, термiн операцiя у хiрургiї i банкiвськiй справi позначає неоднаковi поняття. Деякi з термiнiв стають загальновживаними словами. Наприклад, слово термометр.

Визначення Жаргонiзми — цe специфiчна лексика, що вживається у мовленнi людей окремих соцiальних груп, зв’язаних певною спiльнiстю iнтересiв.

Це може бути перебування у певному середовищi, захоплення тощо. Наприклад, серед студентiв заняття називають парами, шпаргалки – бомбами.

Визначення Арготизми — близькi до жаргонiзмiв. Але цi слова зазнали навмисних змiн з метою утаємничити, зробити незрозумiлим для iнших.

Арготизми близькi до жаргонiзмiв. Але цi слова зазнали навмисних змiн з метою утаємничити, зробити незрозумiлим для iнших. До арго можуть вдаватися жебраки, злочинцi тощо. Наприклад: ботень (борщ), морзуля (цибуля).

Окремо потрiбно видiлити розмовну лексику. Вона використовується в побутi при неофiцiйному спiлкуваннi. Розмовна лексика об’єднує три групи слiв.

Перша група – слова, якi не виходять за межi лiтературної мови i додають спiлкуванню невимушеностi: мастак, розбишака, лупцювати.

Друга група – нелiтературнi слова, якi вживаються з порушенням вимови, правил роду, вiдмiнювання тощо. Наприклад, слово «тудою» замiсть «туди».

Третя група – слова, якi мають ознаки згрубiлостi, фамiльярностi: училка (вчителька), братан (товариш), фiзра (фiзична культура), моцик (мотоцикл, мопед), припертися (прийти).

Останнi двi групи деякi мовознавцi видiляють в одну окрему i називають просторiччями.

Діалектне слово вжито в реченні:Десь курився синій димок од ватри.Місяць був ясний, блискучий, як золотий турецький ятаган.У дощові дні хмари звисають сивими пасмами.У козацьких канцеляріях чорнильниці-каламари мали найрізноманітніші форми

Загальновживаними є всі слова в рядку:щастя, рука, дощ, йтиабзац, архів, гриф, витягкок, камбуз, кубрик, баквуйко, файний, біти, ватра Абзац, архів, гриф, витяг – терміни. Кок, камбуз, кубрик, бак – професійна лексика. Вуйко, файний, біти, ватра – діалектизми.

Терміном є слово:літопідметквасецьп'ятихвилинка Літо – загальновживане слово, квасець – діалектизм, п’ятихвилинка – професіоналізм.

Last updated