Основні випадки чергування У-В, І-Й

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Основні випадки чергування У-В, І-Й

В українськiй мовi чергуються прийменники у, в i префiкси у-, в- у словах, якщо це не змiнює їх значення.
У вживається для уникнення збiгу приголосних:
 • На початку слова перед приголосним: учора.
 • На початку речення перед приголосним: У мене була книжка.
 • На межi слiв мiж приголосними звуками: прийшов у село.
 • Якщо наступнi приголоснi в, ф або їхнi сполуки з iншими звуками (-льв-, -св-, -тв-, -хв-): Сидимо у вагонi.
 • Пiсля роздiлового знака перед приголосним (тире, дужки, лапки,
  кома, крапка з комою): *Стоїть на видноколi мати — у неї вчись;
  Моя мама, учителька, сьогоднi провела вiдкритий урок*.
В уживається для уникнення збiгу голосних:
 • Мiж голосними: Була в Одесi.
 • Перед голосними на початку речення: *В Антарктидi працюють
  вченi*.
 • Пiсля голосного перед бiльшiстю приголосних (крiм в, ф, -льв-, -св-, -хв- i под.): Пiшла в садок.
У — В не чергуються:
 • У словах, де вiд змiни звука змiнюється значення слова: вдача – удача.
 • У словах iншомовного походження та у власних назвах: *увертюра, ультиматум, утопiя, Вдовенко, Врубель, Владивосток,
  Угорщина, Удовиченко, Урал тощо*.
I вживається:
 • Мiж приголосними: *зiбрав
  i пiшов*.
 • На початку речення: I день iде...
 • Для зiставлення понять: батьки i дiти.
 • Перед буквами я, ю, є, ї та звуком [й]: Знайшли i їжака, i ялинку.
Й вживається:
 • Мiж голосними звуками: лiто й осiнь.
 • Пiсля голосного звука перед приголосним: червонi й жовтi.
Літеру у вживаємо в рядку:… нас холоднобули … Ялтізайшла … дім… Одесі тепло У вживаємо на початку речення перед приголосним.
Й вживається у рядку:стіл ... стілецьтепло ... сонячнонаписав ... закривбатьки ... діти Й уживається після голосного перед приголосним. Проте "батьки ... діти" – це зіставлення понять.