Основні випадки чергування У-В, І-Й

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Основні випадки чергування У-В, І-Й

В українськiй мовi чергуються прийменники у, в i префiкси у-, в- у словах, якщо це не змiнює їх значення.

У вживається для уникнення збiгу приголосних:

 • На початку слова перед приголосним: учора.

 • На початку речення перед приголосним: У мене була книжка.

 • На межi слiв мiж приголосними звуками: прийшов у село.

 • Якщо наступнi приголоснi в, ф або їхнi сполуки з iншими звуками (-льв-, -св-, -тв-, -хв-): Сидимо у вагонi.

 • Пiсля роздiлового знака перед приголосним (тире, дужки, лапки,

  кома, крапка з комою): *Стоїть на видноколi мати — у неї вчись;

  Моя мама, учителька, сьогоднi провела вiдкритий урок*.

В уживається для уникнення збiгу голосних:

 • Мiж голосними: Була в Одесi.

 • Перед голосними на початку речення: *В Антарктидi працюють

  вченi*.

 • Пiсля голосного перед бiльшiстю приголосних (крiм в, ф, -льв-, -св-, -хв- i под.): Пiшла в садок.

У — В не чергуються:

 • У словах, де вiд змiни звука змiнюється значення слова: вдача – удача.

 • У словах iншомовного походження та у власних назвах: *увертюра, ультиматум, утопiя, Вдовенко, Врубель, Владивосток,

  Угорщина, Удовиченко, Урал тощо*.

I вживається:

 • Мiж приголосними: *зiбрав

  i пiшов*.

 • На початку речення: I день iде...

 • Для зiставлення понять: батьки i дiти.

 • Перед буквами я, ю, є, ї та звуком [й]: Знайшли i їжака, i ялинку.

Й вживається:

 • Мiж голосними звуками: лiто й осiнь.

 • Пiсля голосного звука перед приголосним: червонi й жовтi.

Літеру у вживаємо в рядку:… нас холоднобули … Ялтізайшла … дім… Одесі тепло У вживаємо на початку речення перед приголосним.

Й вживається у рядку:стіл ... стілецьтепло ... сонячнонаписав ... закривбатьки ... діти Й уживається після голосного перед приголосним. Проте "батьки ... діти" – це зіставлення понять.

Last updated