Наголос

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Наголос

Визначення Наголос — це видiлення голосом певного складу в словi.

Наголос в українськiй мовi є вiльним. Тобто, у рiзних словах вiн може припадати на рiзнi склади.

Наприклад: аˊзбука\acute{а}збука, абеˊткааб\acute{е}тка, алфавіˊталфав\acute{і}т.

Також наголос є рухомим. Тобто вiн може зi змiною слова перемiщуватися: книˊжкакн\acute{и}жка - книжкиˊкнижк\acute{и}.

Деякi слова в українськiй мовi мають подвiйний наголос:

$$байд\acute{у}же - б\acute{а}йдуже$$

$$веснян\acute{и}й - весн\acute{я}ний$$

$$допов\acute{і}дач - доповід\acute{а}ч$$

$$з\acute{а}вжди - завжд\acute{и}$$

$$д\acute{о}говору - догов\acute{о}ру$$

$$ж\acute{а}лібний - жалібн\acute{и}й$$

$$м\acute{а}буть - маб\acute{у}ть$$

$$м$$’$$язов\acute{и}й - м$$’$$яз\acute{о}вий$$

$$п\acute{е}рвісний - перв\acute{і}сний$$

$$перест\acute{а}рок - пер\acute{е}старок$$

$$п\acute{о}милка - пом\acute{и}лка$$

$$прост\acute{и}й - пр\acute{о}стий$$

$$так\acute{о}ж - т\acute{а}кож$$

Проблемнi випадки наголошування:

асиметрія

бородавка

бюлетень

вимога

вимова

випадок

вітчим

граблі

горошина

грошей

дітьми

довідник

дочка (але донька)

заіржавіти

зубожіти (зубожілий, зубожіння)

діалог

каталог

квартал

кропива

курятина

маркетинг

ненавидіти (ненависть, ненависний)

одноразовий

олень

отаман

перепис

псевдонім

разом

середина

спина

фаховий

фартух

феномен

цемент

центнер

чорнослив

Слова з подвійним наголосом:завжди, байдуже, черговийбосоніж, рукопис, простийбайдуже, весняний, завждивірші, мабуть, байдуже

На другий склад падає наголос у всіх словах рядка:курятина, олень, дітьмиболотистий, псевдонім, кропивазубожіти, отаман, босоніжзавжди, помилка, також

Last updated