Омонiми

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Омонiми

Визначення Омонiми — слова, якi мають рiзне значення, але звучать однаково.

Наприклад: коса як жiноча зачiска i коса як знаряддя працi.

ЗНО Для успiшного написання ЗНО варто розрiзняти багатозначнi слова i омонiми. Багатозначнi слова мають декiлька пов’язаних мiж собою значень. А омонiми – рiзнi слова, значення яких не пов’язанi. Щоб вiдрiзнити омонiм вiд багатозначного слова, можна дiбрати до нього синонiми. Якщо значення синонiмiв близьке, то слово багатозначне, якщо ж нi – то це омонiм.

Омонiми бувають повними i неповними.

Повнi омонiми зустрiчаються лише у межах однiєї частини мови. Їхнiй збiгається в усiх можливих граматичних формах. Наприклад: деркач як птах (деркачi, деркачем) i як стертий вiник (деркачi, деркачем).

Звуковий склад неповних омонiмiв збiгається не в усiх граматичних формах. Такi омонiми можуть належати до рiзних частин мови. Неповнi омонiми подiляються на оформи, омофони i омографи.

Визначення Омоформи — це неповнi лексичнi омонiми.

Звуковий склад омоформ збiгається лише у деяких формах слiв: три сини i не три очi. У першому випадку три вiдповiдає на питання скiльки? (числiвник). У другому – на питання що роби? (дiєслово).

Визначення Омофони — неповнi омонiми, якi збiгаються лише за звуковим складом.

За написанням i значенням вони рiзнi: знати Надiю i мати надiю. У першому випадку Надiя – це жiноче iм’я, у другому – впевненiсть у можливостi здiйснення чогось.

Визначення Омографи — неповнi орфографiчнi омонiми.

Вони однаковi за написанням, але рiзнi за значенням i звучанням. Наприклад: гориˊгориˊгор\acute{и}-гор\acute{и} ясно i далекi гоˊриг\acute{о}ри. У першому випадку гориˊгор\acute{и} означає дiю, а у другому - опуклу форму рельєфу.

ЗНО У тестах завдання на неповнi омонiми ще не траплялися. Тому з ними достатньо просто ознайомитися.

Омоніми входять до складу словосполучень у рядку:ручний годинник - ручний голубпоставити кому – впасти в комудощова хмара - хмара пилусільська школа - школа життя. Ручний, хмара, школа – багатозначні слова.

Last updated