Розряди займенникiв за значенням

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Розряди займенникiв за значенням

Розряд

Значення

Приклад

Особовi

вказують на осiб, iстот, явища, предмети

I особа

II особа

III особа

я, ми

ти, ви

вiн, вона, воно, вони

Зворотнi

вказує на того, хто виконує дiю

себе

Присвiйнi

вказують на належнiсть предмета особi

I особа

II особа

III особа

мiй, наш

твiй, ваш

його, її, їх, їхнiй

свiй

Питальнi

слугують для оформлення запитань про особу, предмет, кiлькiсть, ознаку

хто? що? чий? котрий? скiльки? який?

Вiдноснi

виконують у складних реченнях функцiю сполучних слiв

хто, що, чий, котрий, скiльки, який

Вказiвнi

вказують на предмет, кiлькiсть, ознаку

цей, той, такий, стiльки

Означальнi

вказують на узагальнену ознаку предмета, явища

весь, всякий, сам, самий, кожний, жодний, iнший

Неозначенi

вказують на невизначенiсть особи, кiлькостi чи ознаки

дехто, дещо, деякий, хтось, щось, якийсь, невiдь-що, невiдь-який, хто-небудь, що-небудь, будь-хто, будь-що, будь-який, хтозна-що, казна-що, казна-хто, абихто, абищо, абиякий, невiдь-хто

Заперечнi

вказують на вiдсутнiсть особи, предмета, ознак, кiлькостi

нiхто, нiщо, нiчий, нiякий, нiскiльки, нiкотрий

Усі займенники є особовими в рядку:я, його, ваминам, вони, твійвами, у них, тебевін, його, свій Ви – вами, вони – у них, ти – тебе (особові). Його, твій, свій – присвійні.

Усі займенники заперечні у рядку:ніщо, нічий, ніскількивесь, сам, жоднийкотрийсь, скільки-небудь, дехтотакий, стільки, той Ніщо, нічий, ніскільки – заперечні. Весь, сам, жодний – означальні. Котрийсь, скільки-небудь, дехто – неозначені. Такий, стільки, той – вказівні.

Присвійний займенник є в кожному рядку, ОКРІМ:брати її речінаша співпраця триваєваше ставлення до роботизапросити його у ресторан Запросити його у ресторан – особовий займенник він у формі знахідного відмінка (кого?).

Last updated