Словотвір

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Словотвір

Визначення Словотвiр — роздiл науки про мову, що вивчає особливостi та способи творення похiдних слiв.

Визначення Непохiднi слова — це слова, якi не утворенi вiд iнших слiв. Їхня основа складається лише з кореня.

Наприклад: лiт[о], снiг.

Визначення Похiднi слова — слова, утворенi вiд iнших слiв. Їхнiй спосiб творення можна простежити.

Наприклад: снiжний – снiг + н, пралiс – пра + лiс. Новi слова утворюються на основi вже iснуючих слiв чи словосполучень, якi називають твiрними.

Визначення Tвiрне слово — слово, яке «лягає» в основу слова похiдного.

Наприклад: лiс – твiрне, пралiс – похiдне.

Визначення Твiрна основа — це частина твiрного слова, яка входить до складу похiдного слова. Вiд неї творяться новi слова.

Наприклад: казка – твiрне слово, казковий – похiдне, казк – твiрна основа. Новi слова утворюються переважно за допомогою словотворчих засобiв, якi приєднуються до основи.

Визначення Словотворчi засоби — префiкси, суфiкси, постфiкси та iнтерфiкси.

Наприклад: снiг – пiдснiжник. Iснують морфологiчнi i неморфологiчнi способи творення слiв.

Морфологiчнi

  • Префiксальний

  • Суфiксальний

  • Префiксально-суфiксальний

  • Безсуфiксний

  • Словоскладання

  • Основоскладання

  • Абревiацiя

Неморфологiчні

  • Злиття цiлого словосполучення

  • Набуття нового значення

  • Перехiд з однiєї частини мови в iншу

Last updated