Словотвір

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Словотвір

Визначення Словотвiр — роздiл науки про мову, що вивчає особливостi та способи творення похiдних слiв.
Визначення Непохiднi слова — це слова, якi не утворенi вiд iнших слiв. Їхня основа складається лише з кореня.
Наприклад: лiт[о], снiг.
Визначення Похiднi слова — слова, утворенi вiд iнших слiв. Їхнiй спосiб творення можна простежити.
Наприклад: снiжний – снiг + н, пралiс – пра + лiс. Новi слова утворюються на основi вже iснуючих слiв чи словосполучень, якi називають твiрними.
Визначення Tвiрне слово — слово, яке «лягає» в основу слова похiдного.
Наприклад: лiс – твiрне, пралiс – похiдне.
Визначення Твiрна основа — це частина твiрного слова, яка входить до складу похiдного слова. Вiд неї творяться новi слова.
Наприклад: казка – твiрне слово, казковий – похiдне, казк – твiрна основа. Новi слова утворюються переважно за допомогою словотворчих засобiв, якi приєднуються до основи.
Визначення Словотворчi засоби — префiкси, суфiкси, постфiкси та iнтерфiкси.
Наприклад: снiг – пiдснiжник. Iснують морфологiчнi i неморфологiчнi способи творення слiв.
Морфологiчнi
  • Префiксальний
  • Суфiксальний
  • Префiксально-суфiксальний
  • Безсуфiксний
  • Словоскладання
  • Основоскладання
  • Абревiацiя
Неморфологiчні
  • Злиття цiлого словосполучення
  • Набуття нового значення
  • Перехiд з однiєї частини мови в iншу