Активнi та пасивнi дiєприкметники

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Активнi та пасивнi дiєприкметники

Активнi

Пасивнi

Що виражають

ознаку за дiєю, що виконує предмет

ознаку за дiєю, що виконують над предметом

Час, вид

теперiшнiй час, недоконаний вид

минулий час, доконаний вид

минулий час, доконаний i недоконаний вид

Суфiкси

-уч-, -юч-, -ач-, -яч-

-л-

-н-, -ен-, -т-

Приклади

читаючий, дрижачий

побiлiлий, опалий

намальований, створений, ношений

ЗНО Не треба зловживати активними дiєприкметниками теперiшнього часу (пишучий, працюючий). Краще використовувати замiсть них вiдповiднi прикметники, iменники, пасивнi дiєприкметники чи навiть дiєприслiвниковi звороти i пiдряднi речення. Наприклад: Усi працюючi мають пiльги. – Усi працiвники мають пiльги. Можна використовувати конструкцiї той, що; той, який; тi, що; тi, якi. Наприклад: Вiдпочиваючi санаторiю – тi, якi вiдпочивають у санаторiї.

Активний дієприкметник наведено у рядку:обранийнаписанийправлячийтертий Правлячий – активний. Обраний, написаний, тертий – пасивні.

Last updated