Comment on page

Групи прийменникiв за походженням

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Групи прийменникiв за походженням

За походженням прийменники розрiзняють непохiднi (первиннi) i похiднi (вториннi).
Первиннi з’явилися у мовi давно, вони не походять вiд iнших слiв. А вториннi утворилися вiд рiзних частин мови: iменникiв, прислiвникiв, дiєслiв.
Непохiднi (первиннi)
Похiднi (вториннi)
Не походять вiд iнших частин мови
Утворенi поєднанням двох чи бiльше непохiдних прийменникiв
Утвореннi поєднанням iменникiв i прислiвникiв з непохiдними прийменниками
Утворенi переходом iнших частин мови в прийменники
по, до, у, на
з-над, помiж, попiд
вiдповiдно до, назустрiч, згiдно з
шляхом, кiнець, близько