Правопис префiксiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Правопис префіксів

Префiкс «с-»
Префiкс «з-»
Префiкс «зi-»
Вживається перед лiтерами к, п, т, ф, х: спочити, створити, сфокусувати. Як запам’ятати: За допомогою слiв «Кафе птах».
Вживається перед iншими приголосними: зрозумiти, зшити, змалювати.
Вживається перед сполученням приголосних, а також сполученням губного та [й]: зiв’янути, зiставити.
Префiкси вiд-, над-, пiд-, роз-, без-, через-, мiж- тощо не змiнюються. Тобто кiнцевий приголосний цих префiксiв перед глухими приголосними кореня залишається дзвiнким. Наприклад: надписати, обпалити, розставити.
Префiкс «пре-»
Префiкс «при-»
Префiкс «прі-»
Уживається переважно в якiсних прикметниках i прислiвниках для вираження найвищого ступеня ознаки (можна замiнити на «дуже»): пречудовий, прегарний.
Означає наближення, приєднання: прийти, принести.
Уживається у словах прiзвище, прiзвисько, прiрва.
Уживається у старослов’янiзмах: престол, преподобний, преосвященство.
Означає неповноту, частковiсть дiї або її результат: прилягти, применшити.
Уживається у словах презирство, презирливий.
Уживається в iменниках i прикметниках, утворених вiд поєднання iменникiв з прийменниками: привокзальний, пригiрок.
Літеру з треба писати на місці крапок у всіх словах рядка:..радіти, ро..чистити, бе..крилий..писати, ..робити, ро..копатиро..житися, ..чорнілий, ..повістити ..морений, ..підлоба, ..шити
Зрадіти, розчистити, безкрилий.
Списати, сповістити, спідлоба – префікс с- уживаємо перед к, п, т, ф, х.
Літеру и треба писати на місці крапок у всіх словах рядка:пр..мерзнути, пр..йти, пр..гарнийпр..кидатися, пр..йшов, пр..вітнийпр..гнічений, пр..славний,при..писати пр..мудрий, пр..бічник, пр..бутки
Прикидатися, прийшов, привітний.
Прегарний, преславний, премудрий – найвищий ступінь ознаки.
Last modified 5yr ago