Правопис префiксiв

У цьому курсі ми розглянемо основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО та подальшого засвоєння матеріалу. Зареєструватися

Правопис префіксів

Префiкс «с-»

Префiкс «з-»

Префiкс «зi-»

Вживається перед лiтерами к, п, т, ф, х: спочити, створити, сфокусувати. Як запам’ятати: За допомогою слiв «Кафе птах».

Вживається перед iншими приголосними: зрозумiти, зшити, змалювати.

Вживається перед сполученням приголосних, а також сполученням губного та [й]: зiв’янути, зiставити.

Префiкси вiд-, над-, пiд-, роз-, без-, через-, мiж- тощо не змiнюються. Тобто кiнцевий приголосний цих префiксiв перед глухими приголосними кореня залишається дзвiнким. Наприклад: надписати, обпалити, розставити.

Префiкс «пре-»

Префiкс «при-»

Префiкс «прі-»

Уживається переважно в якiсних прикметниках i прислiвниках для вираження найвищого ступеня ознаки (можна замiнити на «дуже»): пречудовий, прегарний.

Означає наближення, приєднання: прийти, принести.

Уживається у словах прiзвище, прiзвисько, прiрва.

Уживається у старослов’янiзмах: престол, преподобний, преосвященство.

Означає неповноту, частковiсть дiї або її результат: прилягти, применшити.

Уживається у словах презирство, презирливий.

Уживається в iменниках i прикметниках, утворених вiд поєднання iменникiв з прийменниками: привокзальний, пригiрок.

Літеру з треба писати на місці крапок у всіх словах рядка:..радіти, ро..чистити, бе..крилий..писати, ..робити, ро..копатиро..житися, ..чорнілий, ..повістити ..морений, ..підлоба, ..шити

Зрадіти, розчистити, безкрилий.

Списати, сповістити, спідлоба – префікс с- уживаємо перед к, п, т, ф, х.

Літеру и треба писати на місці крапок у всіх словах рядка:пр..мерзнути, пр..йти, пр..гарнийпр..кидатися, пр..йшов, пр..вітнийпр..гнічений, пр..славний,при..писати пр..мудрий, пр..бічник, пр..бутки

Прикидатися, прийшов, привітний.

Прегарний, преславний, премудрий – найвищий ступінь ознаки.

Last updated