Основні випадки чергування У-В, І-Й

В українськiй мовi чергуються прийменники у, в i префiкси у-, в- у словах, якщо це не змiнює їх значення.

У вживається для уникнення збiгу приголосних:

 • На початку слова перед приголосним: учора.
 • На початку речення перед приголосним: У мене була книжка.
 • На межi слiв мiж приголосними звуками: прийшов у село.
 • Якщо наступнi приголоснi в, ф або їхнi сполуки з iншими звуками (-льв-, -св-, -тв-, -хв-): Сидимо у вагонi.
 • Пiсля роздiлового знака перед приголосним (тире, дужки, лапки, кома, крапка з комою):
  Стоїть на видноколi мати — у неї вчись;
  Моя мама, учителька, сьогоднi провела вiдкритий урок
  .

В уживається для уникнення збiгу голосних:

 • Мiж голосними: Була в Одесi.
 • Перед голосними на початку речення: В Антарктидi працюють вченi.
 • Пiсля голосного перед бiльшiстю приголосних (крiм в, ф, -льв-, -св-, -хв- i под.): Пiшла в садок.

У — В не чергуються:

 • У словах, де вiд змiни звука змiнюється значення слова: вдача – удача.
 • У словах iншомовного походження та у власних назвах:
  увертюра, ультиматум, утопiя, Вдовенко, Врубель, Владивосток, Угорщина, Удовиченко, Урал тощо.

I вживається:

 • Мiж приголосними: зiбрав i пiшов.
 • На початку речення: I день iде...
 • Для зiставлення понять: батьки i дiти.
 • Перед буквами я, ю, є, ї та звуком [й]: Знайшли i їжака, i ялинку.

Й вживається:

 • Мiж голосними звуками: лiто й осiнь.
 • Пiсля голосного звука перед приголосним: червонi й жовтi.

Літеру у вживаємо в рядку:

… нас холодно були … Ялті зайшла … дім … Одесі тепло У вживаємо на початку речення перед приголосним.

Й вживається у рядку:

стіл ... стілець тепло ... сонячно написав ... закрив батьки ... діти Й уживається після голосного перед приголосним.
Проте "батьки ... діти" – це зіставлення понять.