Запитання до теми

1. Якими літерами голосні звуки передаються на письмі?


Голосні звуки на письмі передаються за допомогою 10 літер: а, о, у, і, и, е, я, ю, є, ї.

2. Які букви в українській мові можуть позначати або завжди позначають два звуки?


Два звуки можуть позначати літери я, ю, є, ї, щ.

3. Назвіть основні правила запису фонетичних транскрипцій.


1. У фонетичному записi слово, що транскрибується, беруть у квадратнi дужки.
2. Усi слова пишуться з маленької лiтери.
3. Ставиться наголос, якщо слова має кiлька складiв.
4. Не вживаються лiтери щ, я, ю, є, ї, ь та апостроф.
5. Подовженi приголоснi позначаються двокрапкою.
6. М’якiсть позначається знаком ′ пiсля м’якого приголосного.
7. Пом’якшенiсть позначається комою вгорi пiсля звука.
8. Ненаголошенi [е], [и] у фонетичнiй транскрипцiї позначаються и], [ие].
9. Ненаголошений [о] перед складом з наголошеним [i] або [у] позначається у].

5. Що таке уподібнення приголосних за дзвінкістю?


В українській мові глухі приголосні перед дзвінкими одзвінчуються.

6. У яких випадках У-В не чергуються?


У-В не чергуються:
- У словах, де вiд змiни звука змiнюється значення слова: вдача – удача.
- У словах iншомовного походження та у власних назвах

7. Яким є наголос в українській мові та що це означає?


Наголос в українській мові є вільним (у різних словах може припадати на різні склади) та рухомим (може переміщуватися зі зміною слова).