Спрощення в групах приголосних

Iнодi при вiдмiнюваннi слова або його твореннi виникає важкий для вимови збiг приголосних звукiв. Тому в процесi мовлення один з таких приголосних випадає, тобто вiдбувається спрощення.

Спрощення вiдбувається:

 1. У групах приголосних -ждн-, -здн- випадає д:
  виїздити – виїзний, тиждень – тижня.
 2. У групах приголосних -стл-, -стн- випадає т:
  щастя – щасливий, честь – чесний.
 3. У групах приголосних -зкн-, -скн- випадає к при твореннi дiєслiв iз суфiксом -ну-.
  Наприклад: бризк - бризнути, трiск – трiснути.
 4. У групi приголосних -слн- випадає л:
  масло - масний, ремесло - ремiсник.
 5. У групах приголосних -рдц-, -рнц- випадають д, н:
  чернець – ченця, сердечний – серцевий.

Спрощення НЕ вiдбувається:

 1. У словах зап’ястний, кiстлявий, пестливий, хвастливий, хворостняк, шiстнадцять i похiдних вiд них.
 2. У прикметниках, утворених вiд iменникiв iншомовного походження з кiнцевим СТ (вiдповiдний звук не вимовляється).
  Наприклад: баласт – баластний, компост – компостний, контраст – контрастний, форпост – форпостний.
 3. У групах приголосних –стц-, -стч-, -стськ-, -нстськ-, -нтств-.
  Наприклад: артист – артистцi, студент – студентський, агент – агентство.
 4. У словах вискнути, випускний, пропускний, тоскно, скнара, скнiти.

Спрощення в групі приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка:

захис..ник, форпос..ний, тиж..невик учас..ник, контрас..ний, хрус..нути бриз..нути, умис..ний, хворос..няк віс..ник, щас..ливий, напас..ник Форпостний, контрастний, хворостняк.