Вiдмiнювання прикметникiв

Вiдмiнковi закiнчення прикметникiв залежать вiд групи, до якої цi прикметники належать.

Тверда група Прикметники з основою на твердий приголосний. мiцний
тихий
Прикметники з основою на -й-. крайнiй
М’яка група Прикметники з основою на м’який -н-. лiтнiй
Прикметники на -шнiй, -жнiй, якi утворенi вiд прислiвникiв: торiшнiй
дорожнiй
ЗНО
Потрiбно розрiзняти паронiмiчнi прикметники.
Наприклад: дружна родина – дружнiй погляд.
Перший з них належить до твердої групи, а другий – до м’якої.

Не належать анi до м’якої, анi до твердої групи прикметники на -лиций: бiлолиций, круглолиций.